У ВР хочуть підвищити суму гарантування депозитів спершу до 400 тис грн, потім - до 600 тис

Все про економіку та фінанси

Кілька нардепів на чолі з главою фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцевим зареєстрували законопроект №5542-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб".

Документом серед іншого передбачено збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тис грн до 400 тис грн вже з дня набрання чинності законом (у разі його прийняття) та до 31 грудня 2022 року, а з 1 січня 2023 року – збільшення гарантованої суми до 600 тис грн. Це в разі забезпечення фінансової стійкості ФГВФО.

Законопроектом визначено, що "у разі наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, що підтверджується відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності, адміністративна рада Фонду на підставі рекомендацій Ради фінансової стабільності має право прийняти рішення про:

1) тимчасове на певний період встановлення підвищеного граничного розміру відшкодування коштів за вкладами;

2) поступове протягом певного періоду зниження підвищеного граничного розміру відшкодування коштів з вкладами до розміру, встановленого адміністративною радою Фонду, до часу прийняття рішення про таке підвищення".

Також законопроектом передбачено

- набуття Ощадбанком статусу учасника системи Фонду гарантування вкладів і скасування чинної 100-відсоткової держгарантії по вкладам у цьому держбанку;

- введення у закон "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" таких понять як "цільовий показник", "відкоригований капітал", "цільовий фонд";

- "вирішення питання щодо забезпечення фінансової стійкості системи гарантування вкладів фізичних осіб шляхом розрахунку необхідного значення цільового показника, встановлення розміру базової річної ставки регулярного збору та запровадження механізмів їх розрахунку та порядку встановлення";

- "досягнення необхідного рівня забезпеченості системи гарантування вкладів фізичних осіб";

- запровадження положень щодо порядку проведення стрес-тестування системи гарантування вкладів фізосіб (на регулярній основі не рідше як один раз на три роки; результати стрес-тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб можуть використовуватись Фондом для перегляду розміру базової річної ставки регулярного збору та/або запровадження спеціального збору, перегляду значення цільового показника; планується визначення рівня ризику банку як учасника Фонду в процесі проведення стрес-тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до нормативно-правових актів Фонду);

- удосконалення механізмів надання Фонду кредитної підтримки з боку НБУ та держави.

Законопроектом передбачено спеціальні механізми врегулювання щодо погашення зобов’язань за векселями, які були видані Фондом в 2015 і 2016 роках в обмін на облігації внутрішньої державної позики, держателем яких було Міністерство фінансів України шляхом перераховування відповідних коштів до загального фонду Державного бюджету України з урахуванням необхідності забезпечення фінансової стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Цитата з пояснювальної записки:

"З метою подолання наслідків кризових явищ у банківському секторі, що відбулись протягом 2014 - 2017 років, протягом яких більше половини банків України зазнали банкрутств, Фонд забезпечував виплати відшкодування гарантованих вкладів, що вдесятеро перевищували фінансові можливості Фонду. Це було реалізовано шляхом залучення Фондом кредитів від Національного банку України та Міністерства фінансів України на ринкових умовах. На сьогодні Фонд повністю розрахувався за кредитами Національного банку України та частково достроково погасив заборгованість перед Міністерством фінансів України.

Так, борги Фонду станом на 1 квітня 2021 року складаються із заборгованості Фонду за векселями перед Міністерством фінансів України у сумі 68 852 млн грн, у тому числі залишку основної суми боргу - 46,94 млрд грн та нарахованих процентів – 21,91 млрд грн. Загальна заборгованість, яку Фонд має сплатити до грудня 2031 року складає 111,10 млрд грн, з яких 64,16 млрд грн нараховані відсотки. За розрахунками Робочої групи при Раді з фінансової стабільності Фонд не зможе накопичити кошти в таких обсягах. Дефіцит коштів Фонду складатиме понад 80 млрд грн.

Однак з метою погашення залишку заборгованості з одночасним збереженням фінансової стабільності системи гарантування вкладів постала необхідність впровадження дієвих механізмів реструктуризації боргових зобов’язань Фонду".

Відповідно до законопроекту, відкоригований капітал – сума перевищення балансової вартості активів, зменшених на суму нематеріальних активів, над балансовою сумою зобов’язань без врахування сформованих резервів під очікувані витрати, пов’язані з відшкодуванням коштів вкладникам внаслідок неплатоспроможності банків. Відкоригований капітал Фонду повинен забезпечувати покриття в перспективі прогнозованого обсягу ризиків у банківській системі, у разі настання кризових явищ у майбутньому, крім випадків наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, підтверджених відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності.

Цільовий показник - необхідний рівень забезпеченості системи гарантування вкладів фізичних осіб для виконання Фондом своїх функцій та повноважень, достатній для покриття очікуваних майбутніх витрат Фонду з урахуванням можливості настання кризових явищ у майбутньому, по відношенню до суми гарантованих Фондом коштів вкладників банків - учасників у межах суми відшкодування на відповідний період. Значення цільового показника не може бути меншим за 2,5% від суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування. Фонд здійснює розрахунки значення цільового показника та строку для його досягнення (у тому числі з урахуванням результатів стрес-тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб). У разі коли за розрахунками Фонду значення цільового показника перевищує мінімальне, Фонд виносить на розгляд Ради з фінансової стабільності для надання нею рекомендацій щодо встановлення Фондом значення цільового показника Фонду та строку для його досягнення.

Фонд, у разі не досягнення встановленого значення цільового показника, має право вжити заходів для накопичення капіталу Фонду на відповідний період за рахунок:

- підвищення базових ставок регулярного збору з учасників Фонду;

- введення спеціального збору до Фонду.

Фонд, у разі нагальної потреби в підтримці ліквідності, з метою своєчасного виконання Фондом завдання із забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, має право вжити заходів щодо

- залучення кредитів від НБУ;

- залучення від держави кредиту та/або внеску на безповоротній основі.

Цільовий фонд – це необхідна сума відкоригованого капіталу на певну дату, визначена як добуток суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування на певну дату та цільового показника. Досягнення розміру цільового фонду забезпечується шляхом накопичення Фондом відкоригованого капіталу.

Цитата із законопроекту:

"Стаття 25. Кредитування Фонду та фінансування системи гарантування вкладів фізичних осіб державою на безповоротній основі

1. Фонд, відповідно до частини третьої статті 19 цього Закону, періодично проводить розрахунок відкоригованого капіталу, розміру цільового фонду та ризику ліквідності (виникнення в прогнозних розрахунках дефіциту коштів, який неможливо подолати без залучення додаткового фінансування), з метою визначення розміру необхідного фінансування системи гарантування із джерел, передбачених пунктами 6 та 9 частини першої статті 19 цього Закону.

2. Фонд, у разі нагальної потреби в підтримці ліквідності для своєчасного виконання Фондом завдання із забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, з метою уникнення загрози стабільності банківської та/або фінансової системи України та забезпечення захисту інтересів вкладників банків, має право звернутися до Національного банку України за отриманням короткострокового кредиту (строком до одного року) та/або викупом державних цінних паперів України. Національний банк України приймає рішення про надання або відмову в наданні кредиту Фонду, у тому числі шляхом відкриття кредитної лінії, викуп або відмову у викупі державних цінних паперів України на умовах та у порядку, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

Розмір процентної ставки за кредитом Фонду встановлюється Національним банком на рівні облікової ставки Національного банку, що діє на дату підписання кредитного договору, та протягом дії кредитного договору підлягає коригуванню в разі зміни облікової ставки Національного банку.

 3. Фонд, за умови вичерпання можливостей поповнення коштів за рахунок джерел, визначених частиною першої статті 19 цього Закону, окрім пункту 9 частини першої статті 19 цього Закону, та у разі необхідності підтримки ліквідності, має право звернутись до Міністерства фінансів України з заявкою про надання коштів Фонду із зазначенням їх розміру за рахунок Державного бюджету, у вигляді:

- кредиту, процентна ставка за яким встановлюється на рівні ринкової ставки по державних цінних паперах порівнянних строків погашення, випущених урядом України в період надання такого кредиту;

- внеску держави на безповоротній основі.

4. Фонд, у разі нагальної потреби в підтримці ліквідності, викликаної наявністю ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставинами, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, які підтверджуються відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності, має право отримати фінансування від держави у вигляді внеску на безповоротній основі.

5. Держава може надати Фонду кредит та/або внесок на безповоротній основі у вигляді коштів або облігацій внутрішньої державної позики.

6. Держава може надати Фонду кредит шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики на векселі Фонду.

7. У разі настання обставин, визначених у частині третій статті 25 цього Закону Міністерство фінансів України:

- протягом 14 робочих днів з дня отримання заявки Фонду забезпечує надання Фонду кредиту та/або внеску держави на безповоротній основі на підставі закону про Державний бюджет України на відповідний рік, у відповідних розмірах.

У разі відсутності у законі про Державний бюджет України на поточний рік бюджетних призначень у необхідному Фонду розмірі, в місячний строк з дня отримання заявки Фонду розробляє і подає до Верховної Ради України відповідний законопроект, що включає пропозиції Фонду та після його прийняття протягом 14 днів забезпечує надання відповідного фінансування.

8. Кабінет Міністрів України визначає порядок надання державою Фонду кредиту та/або внесення коштів на безповоротній основі".

Доповнюється