Небанківські фінустанови: підсумки роботи у І кварталі

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомляє, що в І кварталі 2021 року всі сегменти небанківського фінансового ринку продемонстрували незначне скорочення обсягів операцій порівняно з IV кварталом 2020 року. Як пояснює регулятор, така динаміка типова для початку року. Водночас за рік порівняно з початком 2020 року обсяги страхових премій, кредитування та операцій із фінансового лізингу помітно зросли. Скорочення в річному вимірі спостерігалося лише за операціями факторингу. Оскільки значна їх частка пов’язана з придбанням безнадійної заборгованості, попит на ці послуги знизився після проходження активної фази кризи. Однак це не завадило фінансовим компаніям продемонструвати значний прибуток у І кварталі. Прибутковими були й інші сегменти ринку, лише ризикові страховики, на відміну від рекордного результату попереднього року, майже не отримали прибутку в І кварталі. На ринкові показники й надалі певною мірою впливає трансформація ринку, зокрема вихід із ринку низки компаній. Протягом 2021 року ця тенденція триватиме, вважає НБУ.

Нижче - дані й оцінки регулятора.

"У 2021 році тривала трансформація ринку небанківських фінансових послуг. Здебільшого ринок залишали компанії, які не провадили активної діяльності, хоча деякі з них мали чималі активи. Основним механізмом виходу з ринку, як і раніше, була добровільна відмова від ліцензій із подальшим виключенням компаній із Державного реєстру фінансових установ.

Посилення нормативної бази дало змогу НБУ від початку року рішуче реагувати на факти порушення учасниками ринку регуляторних вимог, перш за все вимог до платоспроможності. Було застосовано заходи впливу до низки порушників: тимчасово зупинено ліцензії та надіслано вимоги усунути порушення. Переважно заходи впливу стосувалися представників більш ризикових секторів ринку – страховиків та кредитних спілок. Якщо учасники ринку своєчасно не усуватимуть виявлені порушення, інтенсивність наглядових дій посилюватиметься аж до примусового виведення з ринку.

Типовим порушенням є неподання звітності, що впливає на агреговані показники ринку. Зокрема, низка фінансових установ не подала звітність за І квартал. Переважно ці фінустанови мають значні фінансові труднощі, до частини з них застосовано заходи впливу, окремі планують згортання діяльності.

Водночас на ринку з’являлися нові установи: переважно це фінансові компанії, які отримували ліцензії на надання послуг із факторингу, фінансового лізингу та кредитування.

Загалом у І кварталі помітно зменшилися обсяги активів найбільшого сегмента – фінансових компаній. Тож частка НБФУ в активах фінансового сектору під регулюванням НБУ скоротилася на 1 в. п. (до 11%).

Страховики

У I кварталі обсяг активів страховиків дещо зменшився. Валові страхові премії незначно знизилися порівняно з IV кварталом 2020 року, переважно через менші надходження від страхування в корпоративному секторі та від страхування життя. Однак порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг премій зріс на 6% як для ризикового страхування, так і для страхування життя.

Зменшення обсягів страхування життя є традиційним для І кварталу. Водночас обсяги виплат ризикових страховиків зросли на 20% за квартал за рахунок виплат, здійснених одним страховиком. Для страхування життя виплати зросли всього на 2%.

Уже рік частка страхових премій, що передається на перестрахування, знижується. Зараз вона становить 19%, а частка нерезидентів зросла до половини. Ці тренди свідчать про скорочення непрозорого ринку внутрішнього перестрахування. У структурі чистих страхових премій переважають премії, отримані від населення. Їхня частка не змінилася порівняно з попереднім кварталом і становить 55%. Частка чистих страхових премій від добровільних видів страхування за квартал зменшилася до 71%. Найпоширенішими видами страхування залишаються автострахування (КАСКО, ОСЦПВ і Зелена картка) та медичне страхування.

Коефіцієнт збитковості ризикових видів страхування традиційно досить волатильний у квартальному вимірі. У І кварталі він знизився порівняно з попереднім як для обов’язкових, так і для добровільних видів. Водночас приведені до річного виміру показники стабільніші та становлять 47% для обов’язкових і 41% – для добровільних видів страхування.

На операційну ефективність ризикових страховиків негативно впливає надмірна частка операційних витрат, що становлять близько 70% чистих страхових премій. Тож загалом комбінований коефіцієнт (combined ratio) становить 111%, хоча значення цього показника різняться між страховиками. Коефіцієнт операційної діяльності (operating ratio), що враховує доходи від інвестування, за квартал зріс до 107%. Ці показники демонструють низьку спроможність страховиків, які працюють із ризиковими видами, генерувати операційні доходи від основної діяльності.

Значною мірою їхній прибуток забезпечувала різниця між іншими доходами та витратами, не пов’язаними прямо зі страховою діяльністю. Через помітне зростання таких витрат страховиків у І кварталі, фінансовий результат ризикових страховиків надзвичайно низький.

Операційні результати life-страховиків залишаються стабільними, співвідношення премій та виплат майже незмінне. Протягом кварталу зростали їхні адміністративні витрати, що вплинуло на помітне зниження прибутку порівняно з аналогічним показником рік тому. Значну частку доходу в цьому сегменті забезпечують надходження від інвестицій – 15%.

Кількість порушників вимог до платоспроможності залишається значною. Станом на 1 квітня 44 страховикиліцензіати не виконують норматив платоспроможності та достатності капіталу або ризиковості активів. Страховики, що допускають порушення нормативів, подають до НБУ плани відновлення діяльності. Ті, що не в змозі усунути порушення, згортають діяльність.

Кредитні спілки

У секторі кредитних спілок триває стагнація, обсяги активів та кредитування зростають украй повільно. Значний вплив на агреговані дані мало неподання в І кварталі звітної інформації донедавна найбільшою кредитною спілкою “Громада”. Наприкінці 2020 року вона визнала непрацюючим весь свій портфель, що складався переважно з бізнес-кредитів в агросекторі. Унаслідок цього “Громада” зазнала збитків у сумі 362 млн грн, її капітал став від’ємним. У квітні через порушення нормативів Національний банк призупинив дію ліцензій на кредитування та залучення депозитів цієї кредитної спілки. Крім цього, у лютому поточного року на її рахунки було накладено арешт Державною виконавчою службою через судові позови вкладників спілки. Складність фінансового становища кредитної спілки та неподання нею звітності, найімовірніше, свідчить про неспроможність відновити прийнятні показники діяльності. Тож варто розглядати ситуацію на ринку кредитних спілок без урахування “Громади”.

Обсяги активів більшості установ помірно зросли через нарощування обсягів кредитування. Найпомітніше зросли обсяги кредитування на бізнес-потреби особистих селянських господарств. Частка непрацюючих кредитів як у цілому, так і за видами позик, у І кварталі перевищувала на 2–4 в. п. докарантинний рівень 2020 року. Водночас достовірність заявленої якості кредитного портфеля кредитних спілок надалі буде додатково проаналізована.

Операційні доходи, зокрема чистий процентний дохід, дещо скоротилися порівняно з попереднім періодом, проте зросли порівняно з І кварталом попереднього року. Це зумовлено збільшенням процентного спреду – за майже незмінної кредитної ставки 36% зменшилася ставка за депозитами з 22% до 19%. Співвідношення операційних витрат і операційних доходів знизилося. Водночас знизилися витрати кредитних спілок на формування резервів. Усе це дало змогу кредитним спілкам отримати прибуток за результатами І кварталу.

За рахунок прибутку дещо збільшився розмір власного капіталу. Майже незмінним залишався обсяг депозитів. Частка додаткових пайових внесків у структурі фондування далі знижувалася. Варто зазначити, що обсяги залучених та повернутих протягом останнього року додаткових пайових внесків перевищували залишки на 1 квітня. Тож ця складова фондування є нестабільною.

Відсутність помітного поліпшення фінансових показників діяльності кредитних спілок призводить до значної кількості порушників нормативів. Норматив достатності капіталу на 1 квітня порушили дев’ять кредитних спілок.

Фінансові компанії

Обсяги активів фінансових компаній у І кварталі помітно знизилися. Це відбулося переважно через вихід з ринку однієї великої компанії. Обсяги наданих протягом кварталу фінансових послуг також зменшилися. Зокрема фінкомпанії надали менший обсяг кредитів юридичним особам. Однак значна частка цих операцій відображає лише перерозподіл коштів у межах бізнесових груп. Натомість обсяги кредитів домогосподарствам зростають три квартали поспіль.

Найбільше в абсолютному вираженні скоротилися обсяги факторингових операцій. Більшість із них пов’язана з купівлею простроченої заборгованості і на початку року активність фінкомпаній у цьому сегменті знизилася. Також скоротився обсяг операцій фінансового лізингу. Це пов’язано переважно із сезонністю та зменшенням ділової активності в першому кварталі. У І кварталі 2021 року фінансові компанії генерували рекордні прибутки за порівняно з цим періодом в останні три роки.

Ломбарди

У І кварталі 2021 року обсяг нових кредитів зменшився майже на 8% порівняно з попереднім періодом, проте дещо зріс відносно І кварталу попереднього року. Коефіцієнт покриття кредитів заставою зріс до 120%. Структура доходів майже незмінна з переважанням процентних доходів. Діяльність ломбардів прибуткова.

Перспективи та ризики

На початку 2021 року розпочалося активне розкриття та спрощення структур власності НБФУ. Нові вимоги до розкриття структур власності запрацювали із середини квітня. Фінустанови матимуть час до жовтня, щоб привести свої структури власності у відповідність.

Крім підвищення прозорості НБФУ мають попіклуватися про поліпшення показників діяльності, зокрема приведення рівня капіталу до пруденційних вимог. Для цього фінустановам варто підвищити ефективність роботи, а деяким – навіть докапіталізуватися.

Триває робота над новими законопроєктами стосовно небанківського фінансового ринку. Їх прийняття посилить вимоги до платоспроможності і дасть змогу підвищити стійкість ринку в цілому".