Фінмоніторинг: НБУ в грудні застосував заходи впливу до 2 банків і 4 небанків

Все про економіку та фінанси

НБУ повідомив, що за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в грудні 2021 року застосував до 2 банків та 4 небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ "АЙБОКС БАНК", зокрема:

1) відсторонення посадової особи банку від посади за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361-ІХ (далі – Закон № 361-ІХ). Порушення полягає у неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;

2) письмове застереження за порушення:

абзаців першого та другого частини першої, пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ та пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90 (далі – Положення № 90). Порушення полягає у наданні на запити інспекційної групи недостовірної інформації та інформації не в повному обсязі, що стосується виконання банком вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та яка необхідна Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;

абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону №361-ІХ. Порушення полягає у неналежному виконанні обов’язку банку впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

до АТ "БАНК АЛЬЯНС":

1) письмове застереження за порушення вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-IX. Порушення полягає у неналежному виконанні обов’язку банку впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також у відсутності у внутрішніх документах банку з питань фінансового моніторингу процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;

2) штраф у розмірі 1 350 000,00 гривень за порушення вимог:

пункту 4 частини другої статті 6, частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 № 1702-VII[1]. Порушення полягає в незабезпеченні банком у своїй діяльності управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта;

пункту 3 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ. Порушення полягає у невиконанні банком обов’язку забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування в своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків;

пункту 4 частини другої статті 8 та частини третьої статті 11 Закону №361-IX. Порушення полягає у нездійсненні належної перевірки клієнтів, у тому числі ідентифікації та верифікації, під час встановлення ділових відносин;

пункту 72 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417[2]. Порушення полягає у невиконанні обов’язку на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати належний аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня, або можуть іншим чином наражати банк на здійснення (залучення до здійснення) ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та/або діянь, передбачених Кримінальним кодексом України;

пункту 2 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ. Порушення полягає у невиконанні банком обов’язку забезпечувати відповідно до вимог, встановлених відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню послуг та продуктів суб’єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою;

3) штраф у розмірі 200 000,00 гривень за порушення вимог статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції", пункту 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 № 13, пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2, пункту 7 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 8 (далі – Положення № 8). Порушення полягають у неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, неврахуванні під час здійснення валютного нагляду вимог Положення № 8. Зокрема, банком під час проведення його клієнтами валютних операцій не виявлено валютних операцій, які містять індикатор 41, зазначений в додатку до Положення № 8[3];

4) штраф у розмірі 26 000,00 гривень за порушення вимог пунктів 3, 5, 6, підпунктів 1, 5 пункту 7, пункту 10 Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2016 № 369 (далі – Положення № 369) [4]. Порушення полягають у невстановленні наявності індикаторів 41[5], 42[6]; невивченні суті та мети фінансових операцій, інформації про учасників фінансових операцій, їх діяльність та ділову репутацію; нездійсненні додаткової перевірки учасників валютної операції та додаткових документів з метою підтвердження або спростування підозри;

ТДВ "СК "СПЕЙР" – письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90, а також пункту 27 розділу ІV Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 № 120 (далі – Правила № 120), та пунктів 14, 15 додатка 6 до Правил № 120. Порушення полягають у ненаданні установою на запит Національного банку інформації (письмових пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, а також у поданні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу з порушенням установлених порядку та строків;

ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ" – письмове застереження за порушення вимог пункту 27 розділу ІV Правил № 120 та пункту 15 додатка 6 до Правил № 120, яке полягає у поданні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу з порушенням установленого порядку;

ПТ "ЛОМБАРД ПЛАТИНУМ КАПІТАЛ "КУРНІЙ І КОМПАНІЯ" – письмове застереження за порушення вимог:

пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90. Порушення полягає у ненаданні установою на запит Національного банку інформації (письмових пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу;

пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та пункту 19 розділу ІІ Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107. Порушення полягає у неналежному виконанні обов’язку повідомляти спеціально уповноважений орган про зміну відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу в установленому порядку;

ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ" – штраф у розмірі 204 000,00 гривень за порушення вимог частини другої статті 14 Закону № 361-IХ. Порушення полягає у невиконанні установою обов’язку здійснювати заходи належної перевірки до проведення переказу платника (ініціатора переказу).

[1] Діяв на час вчинення порушення, втратив чинність 28.04.2020.

[2] Діяло на час вчинення порушення, втратило чинність 22.05.2020.

[3] Індикатор 41 "Умови розрахунку за валютною операцією передбачають використання юридичних осіб (компаній-оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (уключаючи наявність непрозорої структури власності)".

[4] Діяло в період вчинення порушень, втратило чинність 07.02.2019.

[5] Індикатор 41 "Умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання юридичних осіб (компаній-оболонок), які мають ознаки, визначені в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), зокрема щодо наявності непрозорої структури власності".

[6] Індикатор 42 "Учасники фінансових операцій мають реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державах (на територіях), що включені до сформованого банком списку ризикових держав (територій)".