Шевченко: ніхто не може диктувати НБУ, яким має бути курс гривні чи облікова ставка

Все про економіку та фінанси

Глава НБУ Кирило Шевченко таким чином прокоментував заяву послів країн G7, що Україна має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності Нацбанку: 

"Я дуже шаную погляди та застереження поважних послів і маю запевнити всіх вас, що незалежності НБУ нічого не загрожує.

Ми чітко усвідомлюємо засади цієї незалежності та той довгий шлях, за який центробанк отримав рівновіддаленість від усіх гілок влади для ухвалення професійних зважених рішень у монетарній і макропруденційній політиках.

На сьогодні нам ніхто не може диктувати, який встановлювати курс гривні чи облікову ставку.

Сьогодні підконтрольність НБУ будь-кому просто неможлива. Всі важливі рішення ухвалюються колегіально після всебічного обговорення їхнього впливу як на банківську систему зокрема, так і економіку загалом. Ми постійно зустрічаємося керівним складом з представниками інших державних органів на засіданнях Ради фінансової стабільності і підтримуємо конструктивний діалог.

Також маю заспокоїти всіх, хто сумнівається в послідовності зобов’язань, які раніше взяв на себе Національний банк. Ви не побачите розвороту в політиці НБУ на 180 градусів. Досягнення прозорої банківської системи мають бути оцінені об’єктивно.

Але ми маємо розуміти, що зараз перед банківською системою постали нові виклики. Майже заморожене кредитування економіки має бути відновлене. З початку року темпи кредитування бізнесу загалом невтішні. Проте ситуація почала змінюватися у позитивний бік: упродовж липня-серпня корпоративне кредитування зростало на 0,1% у гривні та 2,2% у інвалюті.

Верховна Рада вже ухвалила пакет документів щодо захисту прав кредиторів, Президент України схвалив низку державних програм для підтримки населення та підприємців кредитами за низькою ефективною ставкою. Банківська спільнота має активно долучитися до цього процесу та сприяти відновленню економіки після низки криз.

Отже, Національний банк був і залишається технократичним інститутом. Ми покликані забезпечувати фінансову та цінову стабільність, а також сприяти економічному розвитку. Це – наш мандат, він незмінний. Як і незмінне наше прагнення до збереження послідовності політики центробанку.

NBU Independence Protected

Ambassadors from the G7 countries in Ukraine announced that our country should demonstrate political will to protect independence of the National Bank of Ukraine (NBU). I greatly respect the views and concerns of the esteemed ambassadors and assure all of you that NBU independence is under no threat.

We have a clear understanding of fundamentals of this independence and of the long path it took the NBU to distance itself from all branches of state power in order to make professional and reasoned decisions on monetary and macroprudential policies.

At present, noone can dictate the hryvnia exchange rate or the key policy rate to the NBU.

Today, it is simply impossible to exercise control over the NBU. All important decisions are approved collectively after a comprehensive discussion of the impact of the banking system in particular and the economy in general. NBU managers regularly communicate and maintain constructive dialogue with representatives of other state authorities at the meetings of the Financial Stability Council.

Also, I assure everyone in doubt of the consistency of commitments previously assumed by the NBU. You will not see a U-turn in the NBU’s policy. Achievements of the transparent banking system will be evaluated objectively.

But we need to understand that today the banking system faces new challenges. Lending to the economy that was almost put to a halt should be resumed. Since the beginning of the year the growth rate of business lending is disappointing. However, the current situation took a positive turn: in July – August, corporate lending increased by 0.1% in hryvnia and 2.2% in foreign currency.

The Parliament of Ukraine has already approved the package of documents regarding creditors rights protection, the President of Ukraine approved a range of the programs to support the population and enterprises through lending under the low effective rate. The banking community should actively engage in this process and favor the revival of the economy following the string of crises.

Thus, the NBU was and remains a technocratic institution. We strive to ensure financial and price stability, as well as advance the economic development. This is the NBU mandate. And it will remain unchanged, along with our intent to continue the consistent policy of the central bank".