Монетарна політика НБУ в 2021 році: про відхилення інфляції від цілі та купівлю ОВДП

Все про економіку та фінанси

На сайті НБУ опубліковано проект “Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу” для суспільного обговорення.

Зауваження та пропозиції до нього приймаються до 28 серпня.

Згідно з законом про НБУ, цей документ розробляє рада НБУ (на підставі в т.ч. пропозицій правління Нацбанку) та має затвердити його до 15 вересня.

Нагадаємо, згідно з поточними прогнозами Нацбанку, на кінець 2020 року він очікує інфляцію 4,7%, а на кінець 2021 року - 5,5% (у т.ч. на кінець І кварталу-2021 - 6%, на кінець ІІ кварталу-2021 - 5,9%, на кінець ІІІ кварталу-2021 - 5,7%).

Кабмін очікує інфляцію 7,3% за підсумками 2021 року (при середньорічному курсі 29,1 грн/дол, а в кінці 2021-го - 28,8 грн/дол [+/- 1 грн/дол]).

Нижче - витяги з проекту Основних засад монетарної політики НБУ на 2021 рік:

“<...> Пріоритетною ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики залишатиметься досягнення та підтримка цінової стабільності в державі. Другою за пріоритетністю ціллю є сприяння фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської системи, якщо це не перешкоджає досягненню і підтриманню цінової стабільності. Третьою ціллю є сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка економічної політики Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає виконанню перших двох цілей.

Попри низький поточний рівень інфляції, Національний банк приділятиме належну увагу проінфляційним ризикам, які історично превалювали та все ще залишаються актуальними.

Основними ризиками є припинення співпраці з МВФ, згортання структурних реформ та триваліший строк пандемії коронавірусу зі збереженням обмежувальних заходів на довший період.

Монетарний режим та цілі монетарної політики

У 2021 році та надалі Національний банк продовжить застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, що спирається на плаваючий обмінний курс, з акцентом на підтримання фінансової стабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання.

Ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики є підтримання інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п.

Рішення з монетарної політики залишатимуться передбачуваними, послідовними та спрямовуватимуться на приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики 9‒18 місяців. Така ціль у 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п. буде постійною і може переглядатися лише в бік зниження.

Для найкращого сприяння економічному зростанню Національний банк використовуватиме гнучкість режиму інфляційного таргетування, зокрема, допускаючи тимчасове відхилення інфляції від цілі, якщо це не перешкоджатиме її поверненню до цільового діапазону на прийнятному горизонті політики.

В окремі короткострокові періоди інфляція може відхилятися від встановленої цілі через вплив зовнішніх і внутрішніх шоків, які є поза безпосереднім впливом грошово-кредитної (монетарної) політики Національного банку (зокрема таких, як зміни цін на сировинні товари та інші високоволатильні компоненти індексу споживчих цін, відхилення адміністративно регульованих цін від раніше заявленого рівня).

Спираючись на досягнення цілей з цінової та фінансової стабільності Національний банк приділятиме особливу увагу питанню активізації банківського кредитування задля досягнення цілі з підтримки стійких темпів економічного зростання.

Принципи та інструменти монетарної політики

Як основний монетарний інструмент Національний банк використовуватиме ключову (облікову) ставку, яка відображає стан монетарної політики.

Досягнення операційної цілі монетарної політики забезпечуватиметься за рахунок проведення операцій із регулювання ліквідності за обліковою ставкою (або близькою до неї процентною ставкою в разі проведення операцій аукціонного типу).

З урахуванням структурної позиції ліквідності банківської системи (профіцит або дефіцит) та її обсягів, а також з метою надання банкам більшої гнучкості в управлінні власною ліквідністю для реагування на підвищену турбулентність на фінансових ринках Національний банк здійснюватиме гнучку адаптацію операційного дизайну монетарної політики.

Зокрема, це може відбуватися шляхом зміни частоти, строків та обсягів проведення операцій із підтримання ліквідності та розміщення депозитних сертифікатів, зміни переліку прийнятної застави, яку банки можуть надавати для отримання рефінансування. Національний банк продовжить уважно стежити за ситуацією, щоб оцінити можливу потребу в інших заходах щодо забезпечення ліквідності, водночас зберігаючи належну практику управління ризиками.

Національний банк також може застосовувати інші (додаткові) інструменти

- монетарної політики:
- інтервенції на валютному ринку;
- зміну нормативів обов’язкових резервів;
- операції РЕПО;
- купівлю та продаж державних цінних паперів;
- операції СВОП;
- інші інструменти визначені Законом «Про Національний банк України».

Режим обмінного курсу та валютні інтервенції

Національний банк продовжить дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення і не протидіятиме фундаментальним тенденціям обмінного курсу. Отже, монетарна політика не спрямовуватиметься на досягнення певного рівня або діапазону обмінного курс.

Національний банк продовжить валютну лібералізацію до досягнення її кінцевої мети – скасування всіх наявних обмежень і переходу до режиму вільного руху капіталу.

Подальше покрокове зняття всіх валютних обмежень зумовлюватиметься досягненням макроекономічної та макрофінансової стабілізації, а також прийняттям низки законів, спрямованих на підвищення якості регулювання небанківського фінансового ринку і попередження непродуктивного відпливу капіталу з країни

Водночас за виникнення загроз для фінансової та макроекономічної стабільності можливим є призупинення валютної лібералізації та/або введення заходів захисту. Втім, усвідомлюючи небажаність таких заходів для розвитку фінансового ринку та економіки України, Національний банк розглядатиме їх як засоби “останньої лінії оборони.

Сприяння фінансовій стабільності

Національний банк підтримуватиме та вживатиме невідкладних заходів для забезпечення стабільності фінансового сектору України як у цілому, так і його окремих сегментів. Утім, за поступового відновлення економіки та нормалізації умов функціонування фінансової системи Національний банк поступово згортатиме екстрені заходи з підтримання банків.

Національний банк тісно співпрацюватиме з Урядом України та іншими регуляторами для досягнення цілі щодо фінансової стабільності, зокрема в межах роботи Ради з фінансової стабільності. Розуміючи важливість сталого розвитку фінансової системи як запоруки її здатності протидіяти шокам, Національний банк і надалі ініціюватиме зміни та сприятиме посиленню захисту прав кредиторів і вкладників, покращенню регулювання первинного ринку нерухомості, зменшенню рівня проблемних кредитів банків, підвищенню рівня корпоративного управління та чесної конкуренції у фінансовому секторі, прискоренню реалізації стратегії реформування державних банків, стимулюванню безготівкових розрахунків тощо. Така діяльність не лише сприятиме досягненню цілі щодо фінансової стабільності, а й поліпшуватиме механізм монетарної трансмісії.

Підтримання стійких темпів економічного зростання

Національний банк сприятиме стійкому економічному зростанню шляхом підтримання середовища з низькою та стабільною інфляцією в умовах плаваючого обмінного курсу. Це дозволить уникнути накопичення макроекономічних дисбалансів, підвищить запас міцності до зовнішніх потрясінь, що відповідно сприятиме стійкому економічному зростанню, тобто нівелюванню суттєвих відхилень річних змін реального ВВП від його потенційного рівня.

Досягнення цілі Національного банку щодо підтримки стійких темпів економічного зростання буде здійснюватися через комплекс заходів в рамках монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, ефективне функціонування механізму фінансового посередництва, зростання рівня довіри до банківської системи та активну підтримку банківського кредитування економіки.

Ураховуючи, що грошово-кредитна (монетарна) політика Національного банку лише створює умови для розвитку економіки України, але сама не може бути достатньою передумовою сталого підвищення економічного потенціалу, критично важливим є подальше проведення структурних реформ і збереження зваженої фіскальної політики. Тому з метою забезпечення стійких темпів економічного зростання України Національний банк разом із Урядом України працюватиме над посиленням координації грошово-кредитної (монетарної) та бюджетноподаткової (фіскальної) політики, реалізації програм поліпшення доступу до кредитів, формування довгострокових інвестиційних ресурсів. Водночас Національний банк дотримуватиметься свого зобов’язання уникати будь-яких форм фіскального домінування над монетарною політикою.

Посилення ефективності монетарної трансмісії

У разі доцільності Національний банк може проводити операції з державними цінними паперами на вторинному ринку, попередньо визначивши чіткі та прозорі критерії такої участі. Водночас у разі проведення операцій із державними цінними паперами Національний банк дотримуватиметься свого зобов’язання уникати будь-яких форм фіскального домінування над монетарною політикою. Для сприяння мінімізації витрат на обслуговування державного боргу Національний банк і надалі концентруватиметься на збереженні зрозумілої та передбачуваної монетарної політики; інструментів хеджування процентного ризику, зокрема операції своп на процентну ставку, та стимулювання на цій основі довгострокового кредитування; інструментів хеджування валютного ризику з метою зменшення вразливості суб’єктів економіки до курсових коливань та стимулювання трансформації довгострокових валютних ресурсів у гривневі".